Leveldb

Mac OSX 10.8

install

wget http://leveldb.googlecode.com/files/leveldb-1.9.0.tar.gz
tar -zxvf leveldb-1.9.0.tar.gz 
cd leveldb-1.9.0/
make check

cp lib* /usr/local/lib/
cp include/ /usr/local/include/


put

#include <cassert>
#include <iostream>
#include <leveldb/db.h>
int main()
{

 leveldb::DB* db=NULL;
 leveldb::Options options;
 options.create_if_missing = true;
 leveldb::Status status = leveldb::DB::Open(options, "/tmp/testdb", &db);
 assert(status.ok());

 leveldb::Slice key = "Hello,";
 std::string val = "World!";
 status = db->Put(leveldb::WriteOptions(), key, val);
 if(!status.ok()) std::cout<<status.ToString()<<std::endl;

 delete db;
 return(0);
}

get

#include <cassert>
#include <iostream>
#include <leveldb/db.h>
int main()
{
 leveldb::DB* db=NULL;
 leveldb::Options options;
 options.create_if_missing = true;
 leveldb::Status status = leveldb::DB::Open(options, "/tmp/testdb", &db);
 assert(status.ok());

 leveldb::Slice key = "Hello,";
 std::string val;
 status = db->Get(leveldb::ReadOptions(), key, &val);
 if(!status.ok()) std::cout<<status.ToString()<<std::endl;

 std::cout<<key.ToString()<<val<<std::endl;

 delete db;
 return(0);
}


delete

#include <cassert>
#include <iostream>
#include <leveldb/db.h>
int main()
{
 leveldb::DB* db=NULL;
 leveldb::Options options;
 options.create_if_missing = true;
 leveldb::Status status = leveldb::DB::Open(options, "/tmp/testdb", &db);
 assert(status.ok());

 leveldb::Slice key = "Hello,";
 status = db->Delete(leveldb::WriteOptions(), key);
 if(!status.ok()) std::cout<<status.ToString()<<std::endl;

 delete db;
 return(0);
}

complie

g++ hoge.cpp -lleveldb